top of page

一年一度稅季又來臨 綠色炸彈炸到你頭暈(上)


  一年一度稅季來臨,好多打工仔都感到手足無措,一嚟驚報漏稅惹來法律責任,二嚟又唔知自己有幾多免稅額,唔識預留現金!其實香港稅制唔算複雜,個人入息稅主要有薪俸稅、利得稅、物業稅幾個類別,另外亦有免稅額同扣稅項目,令你交稅唔駛交得咁肉赤。

  以下幾個常見例子,可以幫助你簡單了解稅制,做足準備應付綠色炸彈:

例子一:

近年愈來愈多Slasher/Freelancer,往往唔係幫固定僱主工作,甚至連出糧方式都唔係固定,有時出現金、有時銀行入帳,既然唔係穩定收入,咁係咪唔駛交稅呢?如果要交稅,又可以點預算自己交稅嘅金額呢?

解答:

其實無論係受僱定自僱人士,有固定收入定係「三更窮五更富」,只要喺課稅年度(每年4月1日至下一年3月31日)入息超過港幣13.2萬(約每月$11,000),就需要交稅!而報稅嘅時候,非固定入息者亦有責任如實申報年度總入息。至於計算應課稅金額嘅方式有兩種,分別係:


1. 以累進稅率x計算應課稅入息實額(入息總額–扣除總額–免稅額總額)

2. 以標準稅率(15%)計算入息淨額(入息總額–扣除總額)


兩者會取較低一個作為實際繳稅金額,例如今年度你嘅收入係$200,000,而你只享有$132,000基本免稅額同$18,000強積金扣稅額(免稅及扣稅項目可參考https://www.ird.gov.hk/chi/pdf/pam61c.pdf),咁你用兩種計算方式得出稅額就分別係:

所以實際繳稅金額就係前者。一般而言,除非年薪臨近$2,022,000,否則都會以累進稅率計算。相對普通打工仔而言,高收入人士計稅方式相對複雜,所以市面上亦有為個人提供稅務整理服務嘅公司,為高收入人士整理出相宜報稅方式。
稅率每年度或有不同,詳情可參閱稅務局網站:https://www.ird.gov.hk 例子二:


剛過去一年係「雙春兼閏月」,不少情侶選擇拉埋天窗。報稅嘅時候,作為合法夫妻,可以選擇分開個別報稅或者合併報稅,咁雙職家庭同單職家庭又分別應該採用邊種報稅方式呢?


解答:

喺報稅填表上,由18/19年度開始,新增咗兩夫妻分開評稅或者合併評稅選項,對新婚人士嚟講,相信會對報稅方或嘅變化感到陌生。其實無論對雙職定係單職家庭而言,合併報稅等於將個人入息淨額變成家庭入息淨額,所以計算上需要更加謹慎,以免交多咗稅,而且差額甚至可達數千至數萬。以下可以透過幾個例子睇到兩種報稅方式嘅差異。


假設雙方都有工作收入,並無需繳付利得稅及物業稅,所得出稅額就係:

由於此個案中,雙方入息都高於基本免稅額,合併報稅可以享受嘅寛免就會減半,同時變相需要承擔更高稅率,所以兩者差額可以多達$38,000。(要注意的是稅率、免稅額、稅務寛免等按年可能會作出調整,所以需要留意稅務局每年變動,或者關注企薈才會計稅務所有限公司, BAFS (Instagram: bafs.hk https://www.instagram.com/bafs.hk/) 留意最新動向)


第二個情況,假設你地係單職家庭,由男方負責賺錢養家:

同例子A情況相反,因為基本免稅額增加,單職家庭採用合併入息稅,較多情況會出現較低實際稅款。以呢個個案為例,足足可以慳返$22,440。簡單而言,採用邊種方式報稅,主要取決於雙方入息是否高於總免稅額(因為不同家庭背景影響個人免稅額高低,如單親免稅額、供養父母免稅額等),所以「剔格仔」之前,一定要計算清楚入息同埋可以享用嘅免稅額項目。


另外,對於有小朋友嘅家庭,如果選擇分開報稅,應該由邊一方申索子女免稅額,亦有少少意見可供參考。

附加資料


Comments


bottom of page